Quote

• “‘Sociale cheques’ zoals maaltijdcheques en ecocheques” zijn, onder bepaalde voorwaarden, vrijgesteld van inkomstenbelastingen. Eén van die voorwaarden is de beperkte geldigheidsduur van de cheques. “Wanneer cheques niet worden gebruikt binnen de geldigheidstermijn of verloren gaan, blijven de bedragen die gekoppeld zijn aan de waarde van die cheques op de rekeningen van de uitgiftebedrijven staan”. Een wetsontwerp wil nu aan de verkrijgers van de cheques de mogelijkheid geven om vervallen of verloren gegane cheques te ‘reactiveren’ (Parl.St. Kamer 2022-23, nr. 55-3012/001, 9). Over deze maatregel en de andere maatregelen inzake inkomstenbelastingen in hetzelfde wetsontwerp, zie Fiscoloog van deze week, p. 1.


Inhoud nr. 1769 van 30.11.2022

1 Varia
‘Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers’ : ook stichtingen, enz.
● Ingekomen belastingplichtigen en onderzoekers
● Reactivering maaltijd- en ecocheques, enz.
● Fiches en samenvattende opgaven
● Belastingkrediet voor kinderen en co-ouderschap
● Onderhoudsgelden en BNI
● Ploegenarbeid & interims
● Varia
● ‘Fiscale en financiële bepalingen’

6 Vlaams Gewest
Vermindering OV wegens kinderlast : verdeling tussen co-ouders vanaf aj. 2023
● Vermindering OV en co-ouderschap
● Definitie ‘lichte vrachtwagen’
● Verkooprecht onbebouwde landgoederen
● Basisbedrag vermindering : eerder lichte dan drastische verhoging
● Verkoop verhinderende woning : soms een jaar meer tijd

11 Schenkbelasting
Is inbreng in gemeenschap gevolgd door schenking misbruik ?

KORT
13 Varia
Bedrijfsvoorheffing - Premies sportbeoefenaars : onderwerping aan BV
Verliezen - Carry back landbouw : inhoud formulier vastgesteld
Parafiscaal - Minnelijke betalingstermijnen RSZ-bijdragen n.a.v. energiecrisis
Programmawet - Auteursrechten : ongewijzigd
Procedure - Omzetting ‘DAC7’ : wetsontwerp ingediend
UBO-register - Toegang ‘leden van de bevolking’ tijdelijk opgeschort

15 Staatsblad
22 t.e.m. 28 november 2022

16 Vakpers