TRV 2015, nr. 2 van 1 april 2015

p. 85
Stefaan Van Crombrugge - Editoriaal : Beschermt het gelijkheidsbeginsel ook de overheid ?

p. 87
Andreas Van Impe - De CSD-verordening : op weg naar een efficiënter post-transactioneel landschap ?

p. 114
Kristof Maresceau - Het arrest Burgo Group : een verdere verduidelijking van de Europese Insolventieverordening

p. 123
Erik Voets - Standpunt : Besmettingsgevaar binnen de wetgevende gelederen : valt ook de VZW-wetgever ten prooi aan regulitis ?


Rechtspraak

p. 127
Hof van Justitie van de Europese Unie, 4 september 2014
1. Insolventieverordening - liquidatie vennootschap in andere lidstaat dan die waar zij haar hoofdkantoor heeft - secundaire insolventieprocedure mogelijk in lidstaat waar vennootschap hoofdkantoor en rechtspersoonlijkheid heeft - 2. Aanvraag secundaire insolventieprocedure - persoon of autoriteit bevoegd voor aanvraag - nationaal recht van de lidstaat op grondgebied waarvan procedure wordt aangevraagd - 3. Aanvraag secundaire insolventieprocedure - opportuniteitscriteria - nationaal recht van de lidstaat op grondgebied waarvan procedure wordt aangevraagd (met noot)

p. 135
Hof van Cassatie, 30 oktober 2014
CVOA - overdracht aandelen - voorwaarde voor onbeperkte aansprakelijkheid (met noot - Dirk Van Gerven : “Bewijs van onbeperkte aansprakelijkheid in een CVOA”)

p. 139
Hof van Cassatie, 19 september 2014
1. Bestuurdersaansprakelijkheid - onbetaalde bedrijfsvoorheffing - art. 442quater WIB - hoofdelijke aansprakelijkheid - geen aansprakelijkheidsvordering die strekt tot schadevergoeding - 2. Hoofdelijke aansprakelijkheid - art. 1203 BW - art. 1204 BW - 3. Bestuurdersaansprakelijkheid - onbetaalde BTW - aansprakelijkheidsvordering op grond van art. 93undecies C, § 1 WBTW sluit vordering op andere wettelijke grondslag niet uit (met noot - Dirk Deschrijver)

p. 146
Hof van Cassatie, 12 juni 2014
Herstructurering - fusie of splitsing - datum vanaf welke handelingen boekhoudkundig worden geacht te zijn verricht voor overnemende, verkrijgende of nieuwe vennootschap - geen verbintenisrechtelijke retroactiviteit (met noot - Christophe De Backere : “De juridische gevolgen van werken met boekhoudkundige retroactiviteit in het kader van (partiële) splitsingen”)

p. 156
Hof van Cassatie, 27 mei 2013
Vennootschap - orgaan - organieke vertegenwoordiging - optreden zonder vermelding van hoedanigheid - optreden in eigen naam - beoordeling feitenrechter (met noot -  Jeroen Delvoie : “Het staat niet op hun voorhoofd : ook organen moeten hun hoedanigheid kenbaar maken aan de medecontractant of verbinden in regel slechts zichzelf”)

p. 166
Hof van Cassatie, 13 december 2012
Vennootschap - orgaan - organieke vertegenwoordiging - optreden zonder vermelding van hoedanigheid - optreden in eigen naam - beoordeling feitenrechter (met noot)

p. 168
Hof van beroep te Gent, 4 februari 2013
BVBA - ad nutum ontslag niet-statutaire zaakvoerder - nietigheid besluit algemene vergadering - rechtsmisbruik - misbruik van ontslagrecht - marginale toetsing redenen ontslag (met noot - Larissa Coninx : “De nietigverklaring van het besluit van de algemene vergadering tot afzetting van de niet-statutaire zaakvoerder”)

p. 177
Hof van beroep te Gent, 21 januari 2013
1. NV - besluit algemene vergadering - wijziging samenstelling bestuur in strijd met statuten - vordering tot opschorting - belang - 2. NV - besluit algemene vergadering - vordering opschorting - schending ogenschijnlijke rechten - nietigheid kan niet worden gevorderd door hem die voor het bestreden besluit heeft gestemd - uitzondering - gebrek in de toestemming (met noot - Nathalie Cooreman : “Bezint eer ge benoemt : unanieme benoeming bestuurders toch aangetast door wilsgebrek”)

p. 194
Hof van beroep te Gent, 7 maart 2011
Herstructurering - partiële splitsing - de datum vanaf welke de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap (met noot)

p. 202
Rechtbank van koophandel te Antwerpen, 23 oktober 2014
1. Insolventieverordening - hoofdinsolventieprocedure - lidstaat waar centrum van de voornaamste belangen van de vennootschap gelegen is - 2. Insolventieverordening - secundaire insolventieprocedure - enkel in lidstaat op grondgebied waarvan schuldenaar vestiging bezit (met noot)


‘t Amendement

p. 206
Dirk Van Gerven - De residuaire bevoegdheid hoort ook in de CVBA en de SCE bij het bestuursorgaan te liggen