TRV 2015, nr. 3 van 15 mei 2015

p. 211
Sarah De Geyter - Editoriaal : De Europese audithervorming. Bijkomende waarborgen voor de onafhankelijkheid van de commissaris : verplichte rotatie, verboden niet-auditdiensten en one-to-one regel

p. 213
Jan-Frederik Keustermans - De vennootschapsrechtelijke geschillenregeling : een stand van zaken

Rechtspraak

p. 222
Hof van Cassatie, 20 februari 2015
1. Geschillenregeling - uittreding - vorderingsrecht na echtscheiding - draagwijdte art. 1401, 5° BW - 2. Geschillenregeling - uittreding - waardering - peildatum (met noot)

p. 224
Hof van Cassatie, 21 februari 2014
Geschillenregeling - uitsluiting - waardering - peildatum (met noot - Robbie Tas : “De peildatum en criteria voor de waardebepaling van de aandelen in de geschillenregeling : het Hof van Cassatie schept duidelijkheid”)

p. 231
Hof van beroep te Gent, 30 juni 2014
Geschillenregeling - beperkt hoger beroep - aanstelling deskundige voor waardebepaling - betaling provisionele prijs - bepaling tijdstip van overdracht (met noot - Filip Jenné)

p. 235
Hof van beroep te Gent, 14 april 2014 (2013/AR/3017)
NV - gedwongen overdracht van aandelen - waardering van de over te dragen aandelen (met noot)

p. 239
Hof van beroep te Gent, 14 april 2014 (2013/AR/1838)
1. BVBA - gedwongen overdracht van aandelen - waardering van de over te dragen aandelen - 2. BVBA - overgang aandelen bij overlijden - tijdstip overdracht van de aandelen (met noot)

p. 243
Voorzitter rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Hasselt), 6 juni 2014
NV - gedwongen overdracht van aandelen (uitsluiting) - waardering van de aandelen - geen vervroeging van de peildatum - minderheidsdécote - illiquiditeitsdécote (met noot)

p. 247
Voorzitter rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Hasselt), 4 april 2014
BVBA - gedwongen overdracht van aandelen (uitsluiting) - waardering van de aandelen (met noot)

p. 249
Voorzitter rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Hasselt), 21 maart 2014
NV - gedwongen overdracht van aandelen (uitsluiting) - gegronde redenen - animus societatis (met noot)

p. 251
Voorzitter rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Hasselt), 23 december 2013
BVBA - wederkerige vorderingen tot gedwongen overdracht van aandelen (uitsluiting) - animus societatis (met noot)

p. 253
Voorzitter rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Turnhout), 30 mei 2014
BVBA - uittreding - voorafgaande onderhandeling vrijwillige overname - gegronde reden (met noot - Willem Van Gaver : “Uittreding : pacta sunt servanda, tenzij schending van het vennootschapsbelang”)

p. 257
Voorzitter rechtbank van koophandel te Antwerpen (afdeling Turnhout), 27 december 2013
1. Vordering tot uittreding - hoedanigheid van aandeelhouder in hoofde van de verwerende partij - 2. Dwingend recht - geen toepassing van statutaire overdrachtsregeling - 3. Gegronde reden - toerekenbaarheid aan de verwerende partij - bewijslast - 4. Gegronde reden - gedragingen als aandeelhouder - bestuurshandelingen (met noot - Caroline Hotterbeekx : “Kan een aandeelhouder een veroordeling tot een gedwongen overname van aandelen vermijden door zelf zijn aandelen te vervreemden ?”)

’t Amendement

p. 269
Marieke Wyckaert - Schriftelijke besluitvorming in het bestuursorgaan : keep it simple, they are grown-ups