TRV 2015, nr. 4 van 1 juli 2015

p. 273
Frank Hellemans - Editoriaal : Taalgebruik in vennootschapszaken : time for reasonable changes

p. 275
Joeri Vananroye - Standpunt : Le bel excès : een voorstel voor hervorming van het recht voor VZW’s en stichtingen met minder regels en een strengere handhaving

p. 284
Dirk Deschrijver en Wouter Verhoeye - Kroniek fiscaal recht voor vennootschappen en verenigingen 2014


Rechtspraak

p. 342
Europees Hof voor de Rechten van de Mens, 4 maart 2014
1. Artikel 4 Aanv. Protocol nr. 7 EVRM - non bis in idem - cumul strafrechtelijke en administratieve sancties ter bestrijding van marktmanipulatie - kwalificatie als strafrechtelijke beschuldiging - 2. Artikel 4 Aanv. Protocol nr. 7 EVRM - non bis in idem - nieuwe vervolging voor dezelfde feiten - in gezag van gewijsde getreden administratieve beslissing - 3. Artikel 6 EVRM - openbare zitting als fundamenteel principe - uitzonderingen - 4. Artikel 6 EVRM - beoordelingscriteria onafhankelijkheid rechter - 5. Artikel 6 EVRM - Vereisten van billijkheid en onpartijdigheid - geen schending (met noot - Katrien Morbee : “Cumulatie van administratieve en strafrechtelijke sancties in de bestrijding van marktmanipulatie : nieuwe rechtspraak van het EHRM”)

p. 358
Hof van beroep te Gent, 3 november 2014
1. Gewone commanditaire vennootschap - aansprakelijkheid gevolmachtigde stille vennoot na omzetting in een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - 2. Gewone commanditaire vennootschap - veroordeling van de vennootschap - gezag van gewijsde ten aanzien van de hoofdelijk aansprakelijke vennoten (met noot - Tina Coen : “Breek de stilte : over de aansprakelijkheid van niet zo stille vennoten en de (on)betwistbaarheid van het bestaan van een vennootschapsschuld”)

p. 371
Hof van beroep te Antwerpen, 30 oktober 2014
1. NV - bestuurdersaansprakelijkheid - bestuursfout - bevoegdheidsdelegatie aan dagelijks bestuurder - weigering ondertekening contracten - 2. NV - bestuurdersaansprakelijkheid - overtreding statuten - niet-naleving statutaire bepaling inzake vergaderingen raad van bestuur - 3. NV - bestuurdersaansprakelijkheid - kwijting - overtreding statuten - enkel indien bepaaldelijk opgegeven in oproeping - 4. Informatieplicht gedelegeerd bestuurder - kortetermijnkrediet - effectisering - essentiële aspecten werking vennootschap - geen tekortkoming aan informatieplicht - weinig interesse bestuurders

p. 378
Hof van beroep te Brussel, 16 september 2014
1. VZW - vereffening - individuele of collectieve schade - subjectief recht - gegrondheid van de vordering - 2. Bestuurdersaansprakelijkheid - verjaring - ondeelbare fout - 3. Bestuurdersaansprakelijkheid - fout, schade en oorzakelijk verband - marginale toetsing - 4. Vereffenaar - bevoegdheid - gemeenschappelijke rechten van de schuldeisers - 5. Vereffening - bestuurdersaansprakelijkheid - (collectieve) boedelschade - uitoefening verlieslatende activiteit - vorderingsgerechtigdheid (met noot - SDD)

p. 388
Hof van beroep te Gent, 6 januari 2014
1. Berusting - af te leiden uit houding of daden - louter tijdsverloop volstaat niet - 2. Vereffening - voortbestaan van de rechtspersoonlijkheid - vereffenaar als wettelijk orgaan - orgaantheorie - 3. Bestuurdersaansprakelijkheid - verjaringstermijn - vertrekdatum - bij ondeelbare feiten vanaf laatste feit - verrichting of ontdekking, indien opzet - begrip opzet - bewijs - 4. CVOA - vennootschapscontract - ontbinding - wanprestatie vennoot - schadevergoeding - 5. Aandeelhouder of vennoot - geen schuldeiser - zijdelingse vordering onmogelijk - 6. Vroegtijdige ontbinding - aantasting vennootschapsvermogen - enkel vereffe­naar vorderingsgerechtigd voor schade (met noot - SDD)

p. 397
Rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Dendermonde), 22 mei 2014
1. BVBA - vennootschapsvordering na minderheidsvordering - samenhang - samenvoeging - 2. BVBA in vereffening - loutere hoedanigheid aandeelhouder of vennoot - geen schuldeiser - zijdelingse vordering uitgesloten - 3. BVBA - waardeverlies van aandelen - (collectieve) vennootschapsschade - geen individuele schade aandeelhouder - geen zelfstandig vorderingsrecht - 4. Rechtspersoonstechniek - Trennungsprinzip - afgeleide schade - geen zakenrechtelijke band tussen deelgenoten en vennootschapsvermogen - 5. Minderheidsvordering - instelling door meerderheidsvennoot niet mogelijk - vennootschapsbelang - indeplaatsstelling minderheidsvennoot tekortschietende meerderheidsvennoot - 6. BVBA - vereffening - vereffenaar - bevoegd voor vennootschapsvordering - geen beslissing van algemene vergadering vereist - 7. BVBA - besluitvorming algemene vergadering - doorwerking verbintenissenrecht - contractuele aard vennootschap - goede trouw organen - 8. Besluit algemene vergadering - nietigheidsvordering mogelijk bij wijze van tegeneis of tusseneis - limitativiteit art. 64 W.Venn. - misbruik of afwending van bevoegdheid - misbruik van stemrecht - marginale toetsing - 9. Aanstelling gerechtsdeskundige - redelijkerwijze enige mogelijke bewijsvoering - subsidiariteitstoets - waarde geschil - niet disproportioneel - 10. Bestuurdersaansprakelijkheid - verjaringstermijn (art. 198 W.Venn.) - vertrekdatum - begrip opzet - bewijslast van kennis (met noot)

p. 407
Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel, 15 januari 2014
CVBA - waardering scheidingsaandeel - goede trouw - werkelijke waarde (met noot - Jeroen Stevens : “Het beginsel van goede trouw bij de waardering van het scheidingsaandeel in de CVBA”)


‘t Amendement

p. 416
Dirk Deschrijver - Inkohiering van de bedrijfsvoorheffing nà inkohiering van de personenbelasting : A Bridge Too Far