TRV 2015, nr. 5 van 15 augustus 2015

p. 421
Stijn De Dier - Editoriaal : Mandatarisaansprakelijkheid : gemener dan gedacht

p. 423
Luc De Broe - Kroniek internationaal belastingrecht 2014


Rechtspraak

p. 440
Grondwettelijk Hof, 21 mei 2015
Rechtsplegingsvergoeding in burgerlijke procedures - van toepassing op geschillen met overheden die handelen in het algemeen belang - van toepassing in fiscale geschillen (met noot - Christophe De Backere : “Grondwettelijk Hof breekt met rechtspraak over rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Staat in burgerlijke procedures”)

p. 458
Hof van Cassatie, 30 januari 2015
NV - financiële steunverlening bij verwerving eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten - voorschieten van middelen, het toestaan van leningen of het stellen van zekerheden - impliceert teruggave

p. 459
Hof van Cassatie, 23 januari 2015
Art. 7 Decreet d’Allarde (huidig art. II.3 WER) - openbare orde - concurrentiebeding - partiële nietigheid (met noot - Bart Bellen : “Niet-concurrentiebedingen in overnameovereenkomsten, splitsbaarheid en gerechtelijke matiging”)

p. 465
Hof van beroep te Gent, 23 april 2014
Garantieovereenkomst - schending wettelijke specialiteit – beperking bekwaamheid vennootschap en bevoegdheid van organen - openbare orde - absolute nietigheid (met noot)

p. 470
Voorzitter rechtbank van koophandel te Gent (afdeling Gent), 20 oktober 2014
NV - belangenconflict - nietigheid van de verrichting die heeft plaatsgevonden met overtreding van de betrokken regels - enkel de vennootschap is vorderingsgerechtigde - geen schorsing overeenkomst (met noot)

p. 472
Rechtbank van koophandel te Dendermonde, 27 september 2012
1. NV - nietigheid besluit algemene vergadering - vorderingsmogelijkheid - louter moreel belang - tijdstip beoordeling - 2. NV - nietigheid besluiten raad van bestuur - analoge toepassing principes besluiten algemene vergadering - 3. NV - nietigheid besluit raad van bestuur - art. 523 W.Venn. - vorderingsmogelijkheid - functioneel belang bestuurder - 4. NV - misbruik van bevoegdheid - toetsing aan vennootschapsbelang - 5. NV - regularisatie nietig besluit - invloed vordering tot nietigverklaring (met noot - Stijn De Dier : “Nietigheid van bestuursbesluiten bij belangenconflicten : het gewone gemaskeerd”)


‘t Amendement

p. 482
Joeri Vananroye - De parabel van het afgesneden worstje (of : het winstoogmerk)