TRV 2015, nr. 8 van 31 december 2015

p. 701
Joeri Vananroye en Gillis Lindemans - Editoriaal : Het einde van de wereld die we kennen is nabij

p. 703
Sofie Cools - De liquidatiereserve : aard, besluitvorming, vennootschapsbelang en aandeelhoudersgelijkheid


Rechtspraak

p. 713
Hof van Cassatie, 28 september 2015
Tijdelijke handelsvennootschap - vordering in rechte - ontvankelijkheid (met noot)

p. 715
Hof van Cassatie, 7 maart 2014
Vereniging zonder rechtspersoonlijkheid - vordering in rechte - ontvankelijkheid (met noot - Sven Sobrie : “Het partieel optreden in rechte door leden van een groepering zonder rechtspersoonlijkheid”)

p. 722
Hof van beroep te Luik, 30 oktober 2014
Tijdelijke handelsvennootschap - bewarend beslag - art. 1413 Ger.W. - vereiste van spoedeisendheid moet zijn vervuld t.a.v. elk van de vennoten (met noot)

p. 725
Hof van beroep te Gent, 6 oktober 2014
Maatschap - vereffening - gemeenschappelijk doelvermogen - ingebrachte goederen - geen exclusieve eigendom inbrenger (met noot)

p. 728
Hof van beroep te Gent, 2 juni 2014
Maatschap - associatieovereenkomst - modaliteiten uittredingsvergoeding - overeenkomst bindt de maten (met noot)

p. 732
Hof van beroep te Gent, 19 september 2012
1. Meerdere maatschappen - één basisovereenkomst tot samenwerking - eenzelfde opzet - een welbepaalde fout van één van de partijen kan alle maatschappen aantasten - 2. (Commerciële) maatschap - samenwerkingsovereenkomst - ontbindingsvordering (art. 45 W.Venn.) - niet-naleving goede trouw bij uitvoering contracten - foutief beroep op de exceptie van niet-uitvoering - verdwijnen “affectio societatis” (met noot)

p. 744
Hof van beroep te Brussel, 24 april 2012
Maatschap - opzegging (art. 43 W.Venn.) - vereffening (art. 55 W.Venn.) - maatschap - vereffening (art. 55 W.Venn.) - aanspraak op vergoeding clientèle - nieuwe activiteit - geen afstand van aanspraak - ook bij volatiel clientèle (met noot)

p. 748
Hof van beroep te Gent, 5 december 2011
1. (Commerciële) maatschap - onregelmatige VOF (tot 1995) - contract van vennootschap (art. 1 W.Venn.) - gezamenlijke uitbating bedrijf - inbreng - afspraken winstverdeling - affectio societatis - 2. Maatschap - vereffening - aanspraak op onverdeeldheid vereist ingebrachte goederen waarvan men onverdeeld mede-eigenaar is - bewijslast rust op de eisende maat (met noot)

p. 754
Hof van beroep te Gent, 13 april 2011
Maatschap - concurrerende activiteit door uitgetreden maat na overdracht aandelen - geen expliciet niet-concurrentiebeding - geen contractuele fout - grenzen concurrentieverbod (vrijheid van mededinging) (met noot)

p. 758
Hof van beroep te Gent, 10 januari 2011
(Burgerlijke) maatschap - wettelijke voorwaarden vennootschapscontract (art. 1 W.Venn.) - bewijs van vennootschapscontract (art. 49 W.Venn.) - geneesheer-specialisten - geen affectio societatis - geen gemeenschappelijke inbreng - onverdeelde mede-eigendom (met noot)

p. 762
Hof van beroep te Brussel, 14 december 2010
1. (Commerciële) maatschap - ontbinding - onbepaalde duur - opzegging (art. 39, 5° en 43 W.Venn.) - afwezigheid van onmiddellijk protest andere maat - onmogelijk om opzegging te betwisten - 2. Maatschap - vereffening (art. 55 W.Venn.) - aanstelling vereffenaar - opdracht - geen voorkooprecht bij gebreke van uitdrukkelijke bepaling - 3. maatschap - vereffening (art. 55 W.Venn.) - eenzijdige uitbating door overblijvende maat tussen ogenblik ontbinding en vereffening - maandelijkse gebruiksvergoeding (met noot - Joeri Vananroye en Ruben Foriers: “Een juridische zombie : de maatschap als kwalificatie voor een onbenoemde of feitelijke samenwerking”)


‘t Amendement

p. 788
Diederik Bruloot - Inbreng in natura zonder inbrengcontrole : tijd voor een ruimer en duidelijker toepassingsgebied