TRV-RPS nr. 2020/3 van 15 mei 2020

p. 227
Dirk Van Gerven - Editoriaal : Wettelijk doel anno 2020, een stap naar de afschaffing van de vereniging zonder winstoogmerk

p. 229
Nick Hallemeesch - Mogen aandeelhoudersovereenkomsten afwijken van de statuten en omgekeerd ?

p. 253
Patrice Delacroix - Le régime RDT confronté au droit européen : une refonte du régime imposée par la Directive mère-fille ?

p. 274
Philippe Lambrecht et Dirk Van Gerven - Le nouveau règlement du CEPANI

p. 278
Dirk Deschrijver, Philippe Malherbe et Olivier Hermand - Chronique de droit fiscal des sociétés et associations en 2019

Rechtspraak

p. 320
Hof van Justitie van de Europese Unie, 30 januari 2020
Prejudiciële verwijzing - Richtlijn 82/891/EEG - artikelen 12 en 19 - splitsingen van vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid - bescherming van de belangen van de schuldeisers van de gesplitste vennootschap - nietigheid/niet-tegenwerpelijkheid van de splitsing - actio pauliana (Frederik De Leo : “De actio pauliana bij splitsing (en fusie) : een Europeesrechtelijk perspectief”)

p. 332
Hof van beroep te Antwerpen, 28 november 2019
1. Aangifte staking van betaling - natuurlijk persoon/bestuurder - onderneming in zin van art. I.1, 1°, lid 1 a) WER (ja) - diensten aan de vennootschap - 2. Aangifte staking van betaling - geen gedinginleidende akte - geen verzoekschrift tot faillietverklaring - onderzoek ten gronde - 3. Aangifte staking van betaling - afwijzing faillietverklaring - vonnis waartegen rechtsmiddel kan worden ingesteld - schuldenaar geen procespartij - derdenverzet - 4. Aangifte staking van betaling - vonnis afwijzing faillietverklaring - derdenverzet - instelling bij verzoekschrift - dagvaarding te aanzien als verzoekschrift (Marijke Roelants : “De natuurlijke persoon-bestuurder : kwalificatie als onderneming en rechtsmiddelen tegen afwijzing faillissementsaangifte”)

L’ Amendement

p. 342
Roman Aydogdu - Le but lucratif d’une société coopérative : “Lost in Translation”