TRV-RPS nr. 2020/6 van 1 oktober 2020

p. 659
Didier Willermain - Editorial : Pourquoi pas une instance d’interprétation des lois ?

p. 661
Ine Couckuyt, Michel Veelaert en Cynthia Van Hulle - Positie van de vrouw in de raad van bestuur : glazen plafond gebarsten, maar niet gebroken

p. 668
Olivier Hermand et Maya Van Belleghem - Mobilisation de l’épargne publique et des capitaux institutionnels : les fonds ELTIF au service des investissements à long terme

p. 696
Victor Burki en Stefan Mees - De geconflicteerde bestuurder en het aanwezigheidsquorum in de collegiale raad van bestuur

p. 701
Dries Rooses - Standpunt : Van vermoeden naar vaststelling ! Een pleidooi voor een heroriëntatie van de onweerlegbare vermoedens van verbondenheid tussen vennootschappen

p. 708
Henri Culot et/en Dirk Van Gerven - Chronique droit des sociétés - Kroniek vennootschapsrecht 2019-2020

Rechtspraak

p. 742
Cour de cassation, 29 mai 2020
Automatisch converteerbare obligatie - algemene vergadering van obligatiehouders - bevoegdheden - eenzijdige wijziging uitgiftevoorwaarden (note)

p. 744
Cour d’appel de Bruxelles, 1er février 2019
1. Automatisch converteerbare obligatie - algemene vergadering van obligatiehouders - bevoegdheden - eenzijdige wijziging uitgiftevoorwaarden - 2. Interpretatie van overeenkomsten - werkelijke wil van de partijen - elementen extern aan de akte (Michiel Stuyts : “Il n’y a pas de hors-texte. Over de interpretatie en eenzijdige wijziging van uitgiftevoorwaarden van vennootschapseffecten”)

p. 771
Cour de cassation, 20 décembre 2019
1. Overeenkomst tot overdracht van aandelen - verklaringen en waarborgen - due diligence - kennis in hoofde van de koper - uitdrukkelijk beding - 2. Overeenkomst tot overdracht van aandelen - verklaringen en waarborgen - kennis in hoofde van de verkoper - kennis in hoofde van de koper - bindende kracht overeenkomst – rechtsmisbruik (Nikita Tissot et Tine Bauwens : “L’impact de la connaissance de l’acheteur sur les garanties conventionnelles en matière de cession d’actions : conciliation de la règle pacta sunt servanda avec le principe d’exécution de bonne foi”)

p. 780
Hof van beroep te Antwerpen, 4 maart 2020
1. Intentieverklaring (LOI) - artikel 1583 BW - totstandkoming van een koop-verkoopovereenkomst - wilsovereenstemming over alle essentiële en substantiële elementen - artikel 1591 BW - de koopprijs moet bepaald of bepaalbaar zijn - prijsaanpassingsclausule - confirmatory due diligence - verklaringen en waarborgen - 2. Onderhandelingen - precontractuele aansprakelijkheid – culpa in contrahendo - artikel 1382 BW - fout - schade - oorzakelijk verband - bonus pater familias-criterium - beginsel van contractvrijheid - vergoedbare schade (Sibrecht Kinget : “Over de bepaalbaarheid van de prijs bij koop-verkoop van aandelen en de precontractuele aansprakelijkheid in het kader van het onderhandelingsproces”)

’t Amendement

p. 795
Sarah De Geyter - Afschaffing van de verplichting om een jaarrekening op te stellen naar aanleiding van de ontbinding en vereffening in één akte