TRV-RPS nr. 2020/1 van 15 februari 2020

p. 3
Joeri Vananroye - Editoriaal : Wat zegt de wetgever als hij zwijgt ?

p. 5
Evariest Callens en Louis De Meulemeester - De coöperatieve vennootschap 2.0 : verankering van de coöperatieve gedachte of wedergeboorte van de oneigenlijke coöperatieve ?

p. 38
Paul Crahay - La révocation des administrateurs dans le Code des sociétés et des associations

Rechtspraak - Jurisprudence

p. 75
Hof van Cassatie, 9 september 2019
1. Geschillenregeling - uitsluiting - gegronde reden - voldoende ernstige en duurzame onenigheid - 2. Geschillenregeling - uitsluiting - garanties voor het voortbestaan van de vennootschap (Floris Parrein : “Wederzijdse vorderingen tot uitsluiting : wie biedt de meeste garanties voor het voortbestaan van de vennootschap ?”)

p. 81
Cour de cassation de France, 3 juillet 2019
1. Frans vennootschapsrecht - moeder- en dochtervennootschap - patronaatsverklaring voor financiële ondersteuning (comfortbrief) - gemeenschappelijke bedoeling der partijen - resultaatsverbintenis - 2. Frans vennootschapsrecht - moeder- en dochtervennootschap - overdracht van de participatie in de moedervennootschap - geen verval van de financiële ondersteuningsverbintenis (Bienvenue Dodou : “En matière de lettre d’intention, le soutien accordé par une société mère à sa filiale équivaut à une obligation de résultat”)

p. 97
Voorzitter ondernemingsrechtbank te Antwerpen (afdeling Antwerpen), zetelend in kort geding, 7 januari 2020
1. Procedure in kort geding - art. 740 j° 747 Ger.W. - wering van buiten termijn ingediende conclusies uit debat - conventionele termijnregeling - 2. Procedure in kort geding - voorwaarden - schijn van recht - afweging van belangen - 3. Procedure in kort geding - art. 540 W.Venn. - beoordeling ogenschijnlijke schending vraagrecht - fundamenteel oneens met de verleende antwoorden - praktische organisatie van de vergadering - geen schending - 4. Procedure in kort geding - beoordeling ogenschijnlijke schending vraagrecht - taal van de vergadering - werkelijk debat - geen schending - 5. Nietigverklaring van besluit van de algemene vergadering - art. 64, 3° W.Venn. - misbruik van bevoegdheid door de raad van bestuur - functionele bevoegdheid - toetsingsbevoegdheid rechter - verdaging algemene vergadering tijdens zitting

’t Amendement

p. 114
Frederik De Leo - Lopende overeenkomsten bij faillissement : niet-uitvoeren is niet hetzelfde als beëindigen